ENGLISH
Bethel Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Cynwyl Elfed,
Adeiladwyd y capel yn 1792 ac ailadeiladwyd yn 1853.
CYSYLLTU NI
 

Dolenni defnyddiol


Cyrff

Addoldai Cymru Gwarchod detholiad o adeiladau crefyddol, yn arbennig capeli
Cadw Henebion Cymru - corff sy'n rhestru
Building Conservation Cyfeirlyfr a newyddion am gadw, adnewyddu ac atgyweirio hen adeiladau
Canolfan Soar Canolfan Dreftadaeth yn hen Gapel Soar, Merthyr Tudful.
The Chapels Society Hyrwyddo diddordeb mewn capeli yn y Deyrnas Gyfunol
Churches Tourism Network Hyrwyddo twristiaeth grefyddol
Cynefin Prosiect yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddigido holl fapiau degwm Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Yn cynnal: 'Capeli Cymru', sef cronfa ddata o defnyddiau a llenyddiaeth sy'n berthnasol i gapeli; ac archif Egwlys Bresbyteraidd Cymru
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru Defnyddiau sy'n berthnasol i ddatblygiad anghydffurfiaeth Cymru
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Yn cynnal: cronfa ddata am gapeli sy'n rhestru holl gapeli ac eglwysi Cymru; archif fawr o luniau, disgrifiadau ac arolygon o gapeli
Y Gymdeithas Fictoraidd Hyrwyddo a chadw pensaernïaeth Fictoraidd. Trefnir darlithiau a theithiau ar pensaernïaeth sydd yn aml yn cynnwys capeli
Looking at Buildings Sefydlwyd gan Arweinlyfrau Pensaernïol Pevsner. Mae'r wefan yn cynnwys cysylltiadau â llawer o wefannau defnyddiol eraill a hefyd darluniau, 'interactives' a deunydd cyfeiriol am yr amgylchedd adeiledig.
Mostyn History Preservation Society Wefan hanes lleol
Heritage Information Wefan sy'n rhoi gwybodaeth rhad ac am ddim yngl^yn â sut i adnewyddu ac atgyweirio eich adeilad hanesyddol.
Cymru ar y We Y prif bwynt mynediad ar gyfer gwybodaeth a gwasanaethau.
Lleoedd Addoliad Hanesyddol yn Ewrop Hyrwyddo cydweithredu dros Ewrop.
National Churches Trust Grantiau a chyngor i eglwysi, capeli a thai cwrdd trwy'r Deyernas Gyfnunol
War Memorials TrustAmddiffyn a chadw cofgolofnau rhyfel trwy'r Deyrnas Unedig
West Wales War Memorial Trust Yn cofio'r dynion a menywod sydd wedi marw mewn rhyfeloedd dros y byd i gyd.

Archifdai

Ymddangosir rhestr o ddolenni i bob archifdy yng Nghymru ar wefan yr Archifdy Gwladol:
Rhestr ARCHON yr Archifdy Gwladol

Enwadau

Cysylltir â gwefan Gymreig lle mae un ar gael. Os na, mae'r cysylltiad â'r wefan Brydeinig
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Undeb Bedyddwyr Cymru
Eglwys yng Nghymru
Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Byddin yr Iachawdwriaeth
Crynwyr
Undodiaid
Eglwys Ddiwygiedig Unedig
Congregational Federation in Wales
Eglwys Apostolaid
Eglwys Bentecostaidd Elim
Eglwys y Nasaread


Hanes teulu

Mae'r gwefannau canlynol yn ddefnyddiol:
Ancestry
FamilySearch
Findmypast
GENUKI

Rhestrir Cymdeithasau Hanes Teulu ar wefan Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru www.fhswales.org.uk